แนวคิดและความแตกต่างระหว่าง HTML และ XHTML

สรุปจากบทความชื่อ Common Ideas Between HTML and XHTML

ทั้งภาษา HTML และ XHTML ต่างถูกใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และในแต่ละภาษาต่่างก็มีเวอร์ชันของตัวเองหลายเวอร์ชัน
ก่อนอื่นเรามาดูความสัมพันธ์ของทั้งสองภาษาตามระยะเวลาและสาระสำคัญในแต่ละเวอร์ชันกันก่อน

ปี 1997 Html 4.0 - การเสื่อมความนิยมของ HTML เอลิเมนต์ก่อนหน้า ในขณะที่การใช้สไตล์ชีทได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ , การปรับปรุงให้เว็บสามารถถึงได้ง่ายขึ้นจากอุปกรณ์หลายชนิดขึ้น, เริ่มนำการประกาศประเภทเอกสาร (Document Type Definitions:DTDs) มาใช้
ปี 1999 Html 4.01 - แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของ HTML 4.0 และ HTML 4.01 เป็นพื้นฐานในการพัฒนา XHTML 1.0
ปี 2000 XHTML 1.0 - ปรับภาษา HTML ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของ XML ทำให้ผู้ที่พัฒนา XHTML ต้องเขียนในรูปแบบและสอดคล้องกับมาตรฐานของ XML
ปี 2001 XHTML 1.1 - ปรับปรุง XHTML ทำให้สามารถแบ่งเป็นส่วนๆ (modularization) ได้ง่ายขึ้น และเพิ่มรูปแบบตัวหนังสือแบบ Ruby Annotation ( การเขียนตัวหนังสือเล็กๆ บนหรือล่างตัวหนังสือปกติ )
ปี 2002 XHTML 1.0, Second Edition - ไ่ม่ใช่เวอร์ชันใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงส่วนที่แนะนำให้ทันสมัยขึ้น โดยได้รับคำแนะนำจากชุมชนนักพัฒนา และ มีเอกสารแสดงความคลาดเคลื่อน (errata) เวอร์ชันแรก

HTML 4.0 and 4.01: แนวคิด
HTML 4.0 มีแนวคิดน่าสนใจหลายประการ สิ่งเหล่านี้จำเป็นหากว่าคุณต้องการทำความเข้าใจเวอร์ชันและภาษาต่างๆ ที่เกิดมาตามหลัง แนวคิดดังกล่าวไำ้ด้แก่

การเสื่อมความนิยมในการกำหนดการแสดงผลโดยใช้ HTML เอลิเมนต์ และความนิยมในการใช้สไตล์ชีท : นี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัึญในการพัฒนเว็บไซต์ในปัจจุบ้น HTML 4.0 มีข้อกำหนดชัดเจนในการแบ่งแยกระหว่างโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาออกจากกัน ซึ่งในขณะที่ HTML 4.0 ได้รับการนำเสนอในปี 1997 นั้น การแสดงผลเว็บไซต์สำหรับเบราเซอร์แต่ละตัวนั้น มีความแตกต่างกันกว่าปัจจุบันนี้มาก CSS จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับการแนะนำให้ใช้

การคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงและการทำให้เป็นนานาชาติ (Internationalization): HTML 4.0 ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บเพจจะสามารถเข้าชมได้จากอุปกรณ์หลากหลายยิ่งกว่าเดิมรวมไปถึงให้เหมาะกับผู้พิการด้วย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้สามารถรองรับการพัฒนาเว้บไซต์ทุกภาษาได้ด้วย

พัฒนาความสามารถในการแสดงผล : HTML 4.0 ได้เพิ่มเอลิเมนต์บางตัว โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับตาราง ที่ช่วยให้การแสดงผลทำได้เร็วยิ่งขั้น

เพิ่มการประกาศชนิดเอกสาร : HTML 4.0 มาพร้อมกับแนวคิดในการประกาศชนิดเอกสาร (DTD) ซึ่งมีสามชนิดได้แก่ Strict , Transitional และ Frameset โดย Strict เป็นเอกสารที่ยึดตามมาตรฐาน HTML 4.0 อย่างเคร่งครัด ซึ่งแบบนี้กาแสดงผลจะกำหนดโดยใช้ CSS ทั้งหมด สำหรับ Transition DTD นั้นอนุญาตให้ใช้เอลิเมนต์ที่ล้าสมัยในเวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับ Frameset นั้นใช้สำหรับการกำหนดคุณสมบัติและกฎเกณณ์ที่ใช้สำหรับการสร้างเฟรม

XHTML 1.0 และ 1.1 : แนวคิดปัจจุบันและิทิศทางใหม่

XHTML 1.0 คือการปรับปรุง HTML ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน XML หมายความว่าไวยากรณ์จะต้องสอดคล้องกลับมาตรฐานของ XML และ DTD ที่ประกาศในตอนต้นของเอกสาร แนวคิดของ HTML 4.0 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นยังคงก็ยังคงอยู่ใน XHTML 1.0

นอกจากนี้ การกำหนด DTD (ซึ่งมีสามแบบคือ strict , transitional , frameset) ก็ยังได้ต้นแบบมาจาก HTML 4.0 และได้รับการทบทวนโดย HTML 4.01 ก็เป็นสิ่งเดียวกันที่พบใน XHTML 1.0 .

XHTML 1.0 ถูกมองว่าเป็นภาษาสำหรับการเปลี่ยนผ่าน ที่ทำให้ผู้มีสร้างเว็บมืออาชีพกลายเป็นผู้เขียนภาษาที่เน้นข้อกำหนด ซึ่งผลักดันให้ผู้ผลิตเบราเซอร์ร้อนตัว บีบให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ัมีมาตรฐานเหมือนกัน และทำให้พวกเราได้สัมผัสกับความฉลาดของ XML และพ้นจากข้อจำกัดของ HTML

แต่การเปลี่ยนผ่านก็หมายความว่า การเตรียมตัวเราให้พร้อมกับ XML เป็นสิ่งที่จำเป็น โชคดีที่ XHTML มีข้อดีทีในการช่วยพัฒนาทักษะ HTML และช่วยให้ผู้ียังไม่คุ้น XML ทำความาเข้าใจมันได้อย่างง่ายขึ้น แนวคิดเริ่มแรกสองสามอย่างของ XML ได้ถูกนำมาใช้ใน XHTML 1.0 มีดังต่อไปนี้

การนำแนวคิดเรื่องการประกาศโครงสร้างของเอกสาร โดยนำมาจาก SGML และ XML ซึ่งเอกสารจะตัองถูกเขียนให้สอดคล้องกฎที่ถูกเขียนไว้ในเอกสาร XHTML ไวยากรณ์และกฎเกณฑ์อื่นๆ ก็จะคล้องตามแนวทางนี้ รวมถึงการเขียนเอกสารโดยใช้รูปแบบที่ดีด้วย

การช่วยให้ผู้เขียนเอกสารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทำให้เกิดข้อถกเถียงหลายประการ บางคนเชื่อว่าการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหากเราเขียนโดยใช้รูปแบบที่ดีแล้ว อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวผม (ผู้เขียนเอกสาร) คิดว่าการตรวจสอบความถูกต้องเป็นสิ่งทีช่วยเราให้สามารถหาข้อผิดพลาด แก้ไข เป็นเครื่องช่วยให้ทำความเข้าใจถึงการทำงานของ DTD

การรองรับอุปกรณ์แบบใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ XML ได้เข้ามาอยู่ในวงการพัฒนาเว็บไซต์ หากในทศวรรษ 1990 เป็นช่วงปีที่ระบบสารสนเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากเครืื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีได้ย้ายจากการอยู่ในสำนักงานมาอยู่ในบ้าน ในทศวรรษนี้ก็เหมือนกับการที่เรากำลังทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (เพื่อไปสู่อุปกรณ์อื่น)

ใน XHTML แนวคิดในการแบ่งแยกระหว่างโครงสร้างและการแสดงผลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ XHTML มีเพียงหนึ่ง DTD สาธารณะซึ่งมีฐานมาจาก DTD แบบ strict ที่อยู่ใน XHTML 1.0 ผู้สร้างเว็บก็มีทางเลือกในการทำงานแบบแยกเป็นส่วน การแยกเป็นส่วนคือการแยก เอกสาร HTML เป็นส่วนย่อยๆ เช่น text , images, tables, forms และอื่นๆ

ผู้พัฒนาสามารถเลือกส่วนย่อยๆ เหล่านี้มาประกอบกันเป็นเอกสาร XHTML จากนั้นก็กำหนด DTD และรวมส่วนย่อยๆ เหล่านี้เข้ามาด้วยกัน นี่เป็นครั้งแรกที่เราส่วนขยายของ XML ทำงานจริงๆ เพราะแทนที่จะมี DTD สารธารณะให้เลือกเพียงอย่างเดียว ผู้เขียนสามารถกำหนด DTD ตามที่ตนต้องการได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull