วิกฤติคุณภาพการศึกษาประชาชาติในความเสี่ยง

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็นบทๆ ดังนี้

- คุณภาพของคน อนาคตของชาติ
- สถานการณ์คุณภาพการศึกษา
- เงื่อนปมของปัญหาคุณภาพ
- การมองข้ามการลงทุนระดับประถมวัย
- การละเลยความสำคัญของการอาชีวศึุกษา
- การขยายการศึกษาระดับปริญญาจนแทบหมดคุณค่า
- ความล้มเหลวในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
- ครูและการดูแลครูีที่ไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพ
- ภาวะตกขอบเทคโนโลยีและสื่อเพิ่มการเรียนรู้
- โรงเรียนขนาดเล็กและภาพสะท้อนจุดอับในกลไกจัดการศึกษา
- ปัญหาเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- เรื่องที่ควรทำ 3 ด้าน 12 ประการ กับ 1 ยุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่
- ข้อเสนอของกระทรวงศึกษาฺธิการกบความพยามที่เป็นรูปธรรม
- ความฝันของแผ่นดิน

ในบทต้นๆ จะเป็นการนำเสนอสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่บ่งชี้ปัญหาการศึกษาของไทย บทต่อๆ มาจะเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของการศึกษาไทย แต่ละปัญหาก็ล้วนแต่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง ก็เท่ากับสะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆ โดยถ้วนทั่วกัน ในตอนท้ายก็จะมีการเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆ (ซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการดำเนินการสักเท่าไหร่เลย)

ในความเห็นของผม ปัญหาคุณภาพการศึกษามาจากตัวโครงการองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการเองที่ใหญ่โตเกินไป ทุกหน่วยงานต้องการขยายกำลังคนและงบประมาณเป็นหลัก แทนที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งๆ ที่ในปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนการสอนไ้ด้อย่างมาก จริงๆ แล้ว อาจจะมีรายละเอียดมาก แต่แนวคิดหลักๆ ของผม คือ ลดขนาดของกระทรวงให้ได้ เรื่องอื่นๆ จะทำได้ง่ายขึ้นมาก

หากถามผมถึงแนวทางที่อยากเห็น ผมอยากให้เริ่มที่การกระจายอำนวย เริ่มมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้ท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนเป็นเจ้าของโรงเรียนมากขึ้น (เช่น ลูกอ่านหนังสือไม่ออกซะที ก็ไปบอกนายก อบต. เลย) อยากได้โรงเีรียนแบบไหนก็ทำเอาเองซะ ผมไม่คิดว่าการทำให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มันจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นจนชาวบ้านไม่มีปัญญาคิด เพียงแต่ให้เวลาสักหน่อยเ่ท่านั้นเอง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull