70:20:10 Framework

The 70:20:10 Framework
View more presentations from Charles Jennings


70:20:10 Framework ซึ่งเป็นแนวคิดของ Alan Tough เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่างจากเดิมที่จะมองว่าการจัดการเรียนคือการจัดการชั้นเรียน วิชาเรียน และหลักสูตร

โดยแนวคิดนี้แบ่งวิธีเรียนรู้เป็นสามส่วนคือ 1) เรียนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 2) เรียนจากการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ 3) เรียนจากหลักสูตรที่เป็นระบบ

แล้วทำทั้งสามมาผสมผสานกันโดยให้น้ำหนักเป็น 70:20:10 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ 70:20:10 Framework ที่นำเสนอนี้เป็นแค่แนวทาง การปรับสัดส่วนต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็น 70:20:10 เสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น

1)เนื้อหาในการเรียนรู้
แต่ละเนื้อหาต้องการสัดส่วนที่ไม่เหมือนกัน เช่น การเรียนวิชาคณิตศาสตร์อาจจะต้องให้น้ำหนักกับการเรียนหลักสูตรเป็นระบบมากขึ้น แต่การเรียนขี่จักรยานก็ต้องให้น้ำหนักการลงมือปฏิบัติมากหน่อย

2)ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
พวกมือใหม่ๆ จะต้องการเรียนจากหลักสูตร ขณะที่ผู้ชำนาญแล้วอาจจะต้องการแลกเปลี่ยนรู้มากกว่า

นอกจากนี้บทความนี้ยังแนะนำบทบาทของแต่ละส่วนในองค์กร เช่น ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบุคคล ว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

มีข้อสังเกตให้คิดนิดหนึ่งนะครับ
1. "การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยบังเอิญ" (สไลด์ที่ 11) อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด คิดว่าการเรียนรูตามอัธยาศัย เหมือนกับการพักผ่อนตามอัธยาศํย ซึ่งอย่างหลังนี่แปลว่าทำอะไรก็ได้ (ในความคิดของผมคือ ให้ดูอัธยาศัยเขาว่าชอบเรื่องอะไร แนวไหน จากนั้นก็จัดสภาพแวดล้อมที่อำนวย หรือช่วยส่งเสริม ไ่ม่ใช่ปล่อยให้เขาทำอะไรตามใจ อยากเรียนอะไรก็ทำไปตามที่ตัวเองคิด หรือไปหาโดยตัวเอง อันทำให้ลำบากมาก ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องตั้งหน่วยงานมารับผิดชอบก็ได้)

2. การจัดการเรียนรู้ไม่ใช่การเลือกแบบใดแบบหนึ่งระหว่างการเรียนจากประสบการณ์ เรียนจากการแลกเปลี่ยน หรือเรียนจากหลักสูตรที่เป็นระบบ แต่เป็นการผสมผสานกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull