เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

ความแตกต่างของสี่คำได้แก่ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

เกียรติบัตร : คำเรียกบัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ เกียรติบัตรที่มอบให้แก่บุคคลที่ได้ประกอบกิจกรรมที่น่าสรรเสริญ เช่น เป็นบุคคลดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งที่น่ายกย่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง หรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วย

วุฒิบัตร : เป็นบัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ คือความเจริญในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือความสามารถอื่นๆที่ได้จากการอบรม ผู้มอบวุฒิบัตรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการอบรม เช่น การอบรมวิชาการต่างๆให้แก่ครูอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นๆ หรือแก่บุคคลทั่วไป การอบรมการทำอาหาร การอบรมศิลปะการจัดดอกไม้ เป็นต้น

ปริญญาบัตร : เป็นเอกสารรับรองวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ประกาศนียบัตร : เอกสารที่แสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จัดเป็นหลักสูตร ใช้สำหรับการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญา

ที่มา : บทความจากนิตยสารสกุลไทย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull