C002-7.1 การใช้งานโปรแกรม HDD Regenerator

ปัญหาหนึ่งในการใช้งานฮาร์ดดิสก์คือ อาจจะไม่สามารถอ่านเขียนข้อมูลบนแผ่นจานแม่เหล็กได้ เราเรียกว่านั้นว่า แบดเซกเตอร์ (Bad Sector) ความเสียหายในกรณีนี้อาจจะทำให้แค่ข้อมูลบางส่วนข้องแฟ้มหาย บางโปรแกรมอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ หรือกระทั่งไม่สามรถบูตระบบปฏิบ้ติการได้เลยก็ได้โปรแกรม HDD Regenerator เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแบดเซกเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาแบดเซกเตอร์บางประเภทได้ด้วย สำหรับในกรณีที่พบแบดเซกเตอร์ที่ซ่อมไม่ได้นั้น ก็มีวิธีแก้ไขแบบอื่นๆ เช่น แบ่งพาร์ติชันเพื่อให้คร่อมจุดที่เสียหายนั้นไว้ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนเคยเห็นเมื่อสมัยนานมาแล้ว ตอนที่ฮาร์ดดิสก์ีมีราคาแพงมากๆ แต่สมัยนี้ฮาร์ดดิสก์มีราคาถูกมากแล้วอาจจะซื้อใหม่หรือส่งเคลมหากอยู่ในระยะประกัน เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม HDD Regenerator
1. บูตเครื่องโดยใช้แผ่น Hiren's BootCD เข้าไปในกลุ่มโปรแกรม Hard Disk Tools
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่อง "แนะำนำแ่ผ่น Hiren's BootCD" )2. เลือกใช้งานโปรแกรม HDD Regeneratorจากนั้นจะมีกล่องข้อความสอบถามเรื่องการกำหนดค่าต่างๆ ก่อนใช้งาน ให้ปล่อยให้โปรแกรมเลือกค่าตั้งต้นให้โดยการไม่กดอะไร จะกระทั่งถึงหน้ายันยันการใช้งานให้กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันการใช้งาน3. โปรแกรมจะถามถึงฮาร์ดดิสก์ที่จะแสกน กรณีที่มีหลายตัวจะต้องมีการเลือกว่าจะแสกนตัวใด แต่ในที่นี้มีฮาร์ดดิสก์แค่ตัวเดียว ก็สามารถกด Enter เพื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปเลย4. ต่อมาเป็นการเลือกวิธีจัดการฮาร์ดดิสก์รายละเอียดแต่ละวิธีมีดังนี้
- Scan and repair : ตรวจสอบแบดเซกเตอร์และแก้ปัญหา
- Scan but do not repair (show bad sector) : ตรวจสอบและรายงานแบดเซคเตอร์ที่พบเท่านั้น
- Regenerator all sector in range (even if not bad) : กู้ข้อมูลในช่วงที่กำหนดทั้งหมดแม้ว่าจะไม่มีแบดเซกเตอร์ก็ตาม (ผู้เขียนไม่ทราบว่าทำอย่างนั้ทำไม)

สำหรับข้อนี้เราจะเลือกตัวเลือก Scan and Repair โดยป้อนเลข 1 ลงไป แล้วกด Enter

5. เราสามารถกำหนดขอบเขตของการแสกนได้ เพราะในบางกรณีเราอาจจะเคยแสกนและทราบว่าแบดเซกเตอร์อยู่บริเวณใดก่อนหน้าแล้ว การกำหนดขอบเขตทำได้โดยป้อนหมายเลขเซคเตอร์หรือขนาดพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ที่เป็นส่วนเริ่มต้นของการแสกน ในที่นี้ต้องการแสกนตั้งฮาร์ดดิสก์ทั้งก้อน จึงให้ป้อน 06. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มแสกนและกู้ข้อมูลเมื่อดำเินินการเสร็จแล้วจะรายงานผลดังภาพข้างล่าง (ในภาพผมสั่งให้แสกนแค่บางส่วนเพราะการแสกนฮาร์ดดิสก์แต่้ละตัวจะใช้เวลานานมาก )สำหรับเซคเตอร์ที่มีปัญหา โปรแกรมจะแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ดังนีฺB - ส่วนที่ยัีงคงเป็นแบดเซกเตอร์ (เพราะกรณีสั่งให้แสกนและกู้ข้อมูลได้มีการพยามกู้มาแล้ว)
R(สีฟ้า) - เซกเตอร์นี้ได้รับการกู้ข้อมูลแ้ล้ว
N - แบดเซกเตอร์ที่ปรากกฎขี้นใหม่ ( ผู้เขียนไม่เข้าใจ ?)
R(สีแดง) - แบดเซกเตอร์ที่ปรากฎขึ้นมาอีกครั้ง (ผู้เขียนไม่เข้าใจ ? )

[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull