C002 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2

ที่มา
เนื้อหาในบทเรียนนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากวิชา C001 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเป็นการนำเสนอวิธีการปรับแต่งเครื่องหล้งจากการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows XP ,ดีไวซ์ไดรเวอร์ ,ซอพท์แวร์ประยุกต์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเนื้อหาที่แนะนำทั้งหมดนั้น ท่าน"ไม่จำเป็นต้องทำทุกๆ เรื่อง" โดยในแต่ละเรื่องที่เสนอนั้น ผมจะไ้ด้อธิบายให้ฟังคร่าวๆ ก่อนว่าทำไมถึงต้องปรับแต่งเครื่องนั้น วิธีการที่แนะนำนี้มีข้อดีข้อด้อยอย่างไร เพื่อให้ท่านตัดสินใจก่อนทดลองนำไปใช้กับเครื่องของท่าน

ส่วนการปรับแต่งเครื่อง
บทที่ 1 การปรับแต่งเครื่องหลังการติดตั้ง
1.1 การปิด Automatic Update
1.2 การกำหนดการแสดงแฟ้ม
1.3 การปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม WGA
2.1 การใช้งาน โปรแกรม Remove WGA

บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Deep Freeze
3.1 การใช้งานโปรแกรม Deep Freeze

บทที่ 4 การใช้งานไวร์เลสแลน (Wireless Lan)
4.1 การตรวจสอบความพร้อม ของไวร์เลสแลน
4.2 การค้นหาสัญญาณและเชื่อมเครือข่ายไร้สาย

บทที่ 5 การใช้งานแอร์การ์ด ( Air Card)
5.1 แนะนำแอร์การ์ด
5.2 วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยแอร์การ์ด


ส่วนการแก้ปัญหาเครื่อง
บทที่ 6 การใช้งานแผ่น Hiren's BootCD : แนะนำแผ่น Hiren's BootCD และการสำรองข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Norton Ghost
6.1 แนะำนำแ่ผ่น Hiren's BootCD
6.2 การทำสำเนาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Norton Ghost
6.3 การคืนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Norton Ghost


บทที่ 7 การใ้ช้งานแผ่น Hiren Book : การแสกนฮาร์ดดิสก์
7.1 การใช้งานโปรแกรม HDD Regenerator

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
แล้วมันซ่อมบำรุงไหน เห็นมีแต่การลงโปรแกรมง่ายๆ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง