C001- 3.3 การติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ

ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใ้ช้กันในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป สำหรับเวอร์ชันที่นำมาสาธิตคือ เวอร์ชันเอ็กซ์พี แม้ว่าจะมีเวอร์ชันใหม่ๆ ออกมาแล้วเช่น 2003 หรือ 2007 แต่ขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ต่างกันมากนัก

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมไมโครซอพท์ ออฟฟิศจะถูกแจกจ่ายในรูปของแผ่นซีดี โดยถูกส่งมาพร้อมกับรหัสผลิตภัณฑ์ (Product Key) และมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

1. ในแผ่นซีดีของโปรแกรมติดตั้ง ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แฟ้ม setup.exe2. ส่วนข้อมูลผู้ใช้ ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ ,ชื่อองค์กร และ รหัสผลิตภัณฑ์ (Product Key)3. ส่วนข้อตกลงสิทธิบัตร ให้ทำเีครื่องหมายถูกหน้าคำว่า "ฉันยอมรับ ...." แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ถัดไป4. ส่วนเลือกประเภทการติดตั้ง ท่านสามารถเลือกประเภทการติดตั้งได้หลายแบบ แต่ละแบบจะติดตั้งองค์ประกอบย่อยของโปรแกรมแตกต่างกันไป ในที่นี้จะเลือกการติดตั้งแบบ "ติดตั้งเดี๋ยวนี้" ซึ่งเป็บแบบที่ใช้กันทั่วๆ ไป (หากท่านชำนาญแล้ว สามารถกำหนดองค์ประกอบการติดตั้งได้เอง หรือจะเลือกติดตั้งทั้งหมดก็ได้)

หลีงจากเลือกตัวเลือก "ติดตั้งเดี๋ยวนี้" แล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ถัดไป5. ส่วนเริ่มการติดตั้ง โปรแกรมติดตั้งจะแสดงองค์ประกอบที่จะิติดตั้ง ,พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ ,พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่เหลืออยู่ ให้ทราบอีกครั้ง ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ติดตั้งุุ6. โปรแกรติดตั้งจะดำเนินการ พร้อมกับรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ7. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว โปรแกรมติดตั้งจะรายงานว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม OK
8. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ลองเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอพท์เวิร์ด โดยลองพิมพ์ข้อความสั้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์บางรุ่น อาจจะต้องมีการติดตั้งองค์ประกอบบางอย่างเพิ่มเติมเ้ข้าไป ซึ่งหากมีความจำเป็นโปรแกรมติดตั้งก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติในขั้นตอนนี้[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง