การประชุมสัมนาวิชาการ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน : ยุทธศาสตร์มุ่งสู่มาตรฐานสากล ณ มรภ.สุรินทร์ ตอน 2/2

บทความนี้เป็นตอนที่สองต่อจากบทความตอนที่หนี่ง

สำหรับช่วงบ่ายทั้งหมดเป็นการเสวนาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งขอสรุปรายละเอียดให้ฟ้งดังต่อไปนี้

4.เวทีเสวนาเรื่อง ภูมิปัญญาเพลงและการแสดงพื้นบ้าน
โดย รศ.สุพรรณี เหลือบุญชู คณบดีวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหาสารคม , ผศ.ทินกร อัตไพบูลย์ มรภ.อุบลราชธานี, นางฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2536, นายธงชัย สามสี ศิลปินพื้นบ้านอาเซียน, นางสายรุ้ง ภูมิสุข ศิลปินพื้นบ้านสุรินทร์ โดยมี ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สุรินทร์เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

รศ.สุพรรณี : ความสำคัญลักษณะของภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน, ความสำคัญของภูมิปัญญา, อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารประำกอบคำบรรยาย

ผศ.ทินกร : ผศ.ทินกร กล่าวถึงเรื่องลักษณะของเพลงพื้ืนบ้านอิสานเหนือ การลำประเภทต่างๆ ซึ่งท่านใช้สไลด์ต่ืางหากจากเอกสารประกอบการบรรยาย

คุณฉวีวรรณ : เล่าเรื่องหมอลำโดยละเอียด, ทำนองการลำต่างๆ, การสืบทอดวิชาที่ท่านได้รับจากบิดา, อธิบายถึงคำสอนที่มีคุณค่าต่างๆ เช่น เป็นหมอลำต้อง"ก้มต่ำ รำกว้าง" หรือ "เฮ็ดให้สุด ขุดให้ถึง"

คุณธงไชย : คุณธงชัย เป็นมือซอที่เก่งคนหนึ่ง มาเล่าถึงการที่ตนได้รับโอกาสจาก มรภ.สุรินทร์ ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ตระเวนแสดงในนามสถาบันทำให้เห็นคุณค่าของทักษะตนตรีที่ตนได้รับ, การได้รับความรู้จากอาจารย์จากสถาบันแห่งนี้เช่นเรื่องการบันทึกโน้ตทำใ้ห้ตนสามารถบันทึกเพลงพื้นบ้านให้อยู่ในระบบโน้ตสากลได้ เป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านทางหนึ่ง, การรวมตัวของเครือข่ายนักดนตรีพื้นบ้านในส่วนต่างๆ ของสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และสุดท้ายเล่าเรื่องที่ตนได้พยามฝึกหัดทำกลองซึ่งต้องใช้ทักษะอย่างมากและต้องไปเรียนวิธีถึงพนมเปญอยู่ระยะหนึ่ง และยินดีถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจจริงๆ

คุณสายรุ้ง : เล่าถึงประวัติความเป็นมาสาเหตุที่ได้มาหัดเจรียงเบริน, ตนรู้สึกน้อยใจอย่างมากที่ศิลปเจรียงเบรินของตนไม่มีผู้มาสืบทอดเหมือนกับหมอลำหรือกันตรีม อยากวอนขอให้ทุกๆ หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์ด้วย เพราะตนเป็นคนสุดท้ายที่สืบทอดอยู่ หากหมดจากตนแล้ว ศิลปะเช่นนี้คงจะหายไป

5. ศิลปพื้นบ้านไทยก้าวไกลสู่สากล
โดย รศ.ธวัชชัย ชิณวงศ์ รองอธิบารบดี ฝ่ายวิเทศสหกิจ มรภ.สุรินทร์, อ.สุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรม จ.สุรินทร์, ผศ.ฉลอง สุขทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สุรินทร์ โดย ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เ็ป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสำเร็จและสิ่งดีๆ ที่ไ้ด้รับการการเดินทางไปร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศโดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านนี้ของ มรภ. อ่านเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

ความเห็นของผม
ทาง มรภ.สุรินทร์ ได้แสดงเห็นเห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไปสู่สากลอย่างยิ่งยวด ภาษาบ้านๆ เรียกว่าจะโกอินเตอร์ครับ แต่การมุ่งสู่สากลดังที่แสดงให้เห็นนี้จะช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขนาดไหนคนในท้องถิ่นย่อมจะทราบกันดี แสดงความเห็นแค่นี้หล่ะ

เิ่พิ่มเติม
- ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง