การประชุมเรื่อง "การใช้ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"

ผมได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การใช้ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด" ณ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 52 ที่มาของการประชุมคือ เดิมทางจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการจังหวัด (POC) เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ป้อนข้อมูลในส่วนที่ตนรับผิดชอบผ่านระบบอินเทอร์เนต

ซึ่งระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติจังหวัดนั้นเมื่อเริ่มจัดตั้งยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐาน จังหวัดต่างๆ จึงได้ออกแบบจัดทำฐานข้อมูลของตนขึ้นใช้ ในระยะต่อมาจึงเกิดปัญหาในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างจังหวัด กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้งฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยขึ้น โดยได้กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้จังหวัดต่างๆ ได้นำไปใช้ เป็นผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกัน

เรื่องนี้ถ้าจะพูดเชิงเทคนิคหน่อยอาจจะกล่าวได้ว่ามีการกำหนดพจนานุกรมข้อมูลกลาง (Data Dictionary) ขึ้นมาให้ทุกคนใช้ร่วมกัน เป็นผลให้ฐานข้อมูลเดิมนั้นใช้งานไม่ได้หรือหากจะแปลงใหม่ก็จะยุ่งยากมาก ที่ประชุมในวันนี้จึงขอให้ทุกหน่วยงานได้ป้อนข้อมูลเข้าในระบบใหม่โดยจะมีการจัดอบรมพร้อมป้อนข้อมูลจริงๆ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

นอกจากจะชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบฐานข้อมูลแล้ว การประชุมครั้งนี้ยังเป็นการมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของตนด้วย สำหรับ กศน.สุรินทร์ นั้นรับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษานอกระบบ ที่มีความถี่ในการจัดเก็บปีละ 1 ครั้ง

ช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดให้มีการซักถาม เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่หน่วยราชการต่างๆ ได้แจ้งให้เปลี่ยนเจ้าภาพของข้อมูล เนืองจากมีการปรับปรุง แยกส่วนหรือเปลี่ยนภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานไปแล้ว ซึ่งประธานก็ได้ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศโดยตรง เพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจะถึงช่วงการอบรมครั้งต่อไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง