การอบรมโปรแกรมสถิตินักศึกษา ITSTAT ณ สำนักงาน กศน. 17-19 มี.ค. 51


เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ของนักศึกษา กศน. ที่มีอยู่ในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา เพราะเดิมนั้นเรามุ่งใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสำหรับงานทะเบียนและการวัดผลประเมินผลเป็นหลัก ส่วนข้อมูลอื่นๆ เช่น อาชีพ ,ที่อยู่ของนักศึกษา ,ช่วงอายุ ฯลฯ เรายังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ให้มากนัก

เนื้อหาตลอดสามวันเป็นการฝึกติดตั้งโปรแกรม ITWIN และ ITSTAT แลัวลองประมวลผลกับฐานข้อมูลนักศึกษาที่มีอยู่ ตัวโปรแกรมก็มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ผู้พัฒนามาช่วยแก้ปัญหาให้ตลอด

ผมคงขอเล่าเรื่องเนื้อหาการอบรมแต่เพียงเท่านี้ แต่ละเพิ่มเติมเรื่องที่น่าสนใจที่มีการพูดให้ฟังกับแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องผู้อ่านบล็อก

กศน. กำลังนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
กศน.ได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาและเริ่มทดลองกับจังหวัดนำร่อง จำนวน 11 จังหวัด หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้คือ มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยจัดช่วงค่ำหรือเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเดิมนั้นก็เึคยมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบนี้มาแล้ว เรียกว่า "โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่" อ่านรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ได้ที่นี่ และอ่านเรื่องการกลับมาของโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ได้ที่นี่

เรื่อง กรอบแนวทางบูรณาการข้อมูลภาครัฐด้วยการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ร่วมระหว่างระบบ (Thailand e-Government Interoperability Framework)
อาจารย์กษิพัฒน์จากกองแผนฯ มาเกริ่นให้ฟังคร่าว อ่านเนีื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมได้ที่ี่นี่ สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการคือ ในอนาคต ทาง สพฐ. นำจะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรหัสบัตรประชาชนไว้ ต่อไปเมื่อสถานศึกษาใดๆ รับนักศึกษาจะีมีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ไปใช้ ทำให้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดบางส่วนเช่น ชื่อ นามสกุล ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกหลายประการ (ส่วนหนึ่งคงลดปัญหานักศีกษาทีีไม่มีตัวตนไปได้เยอะ)

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อให้สามารถสอดคล้องกับการบูรณาการข้อมูลดังกล่าวนั้นมีอยู่หลายเรืื่องเหมือนกัน เช่น ต้องกำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ กำหนดรหัสสถานศึกษาใหม่ ฯลฯ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull