แนะนำ Google For Educator

Google for Educatorเป็นเว็บไซต์ของ Google ที่สนับสนุนให้ครูได้ใช้เครื่องมื่อต่างๆ ของ Google ประกอบการเรียนการสอน ดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ไม่น้อย เลยมาเขียนเล่าบอกกัน

เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
Tools for your classroom
ส่วนนี้จะกล่าวถึงบริการต่างๆ ของ Google ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น Blogger,Calendar,Earth,Maps ฯลฯ โดยมีการแนะนำถึงวิธีการประยุกต์บริการเหล่านี้ในชั้นเรียน และเรื่องราวจากผู้ที่ใช้เครืองมือเหล่านี้

Classroom activities
เทคนิคและวิธีการนำบรรดาเครื่องมือของ Google ต่างๆ มาใช้งานในการเรียนการสอน เนื้อหาจะต่างจากตอน Tools for your classroom ซึ่งกล่าวเป็นแนวคิดกว้างๆ เท่านั้น โดยมีการแบ่งกิจกรรมตามระดับชั้นของนักเรียน เป็นประถม , มัธยม และทุกระดับชั้น

Classroom Posters
เป็นหน้ารวมโปสเตอร์ต่างๆ สำหรับติดในชั้นเรียน เช่น โปสเตอร์วิธีใช้ Google Search ,เทคนิคการใช้ Google Earth

Teacher Community
ชุมชนของครูที่สนใจ Google เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
No Prescription medication Pharmacy. Get Cheap Drugs online. Buy Pills Central.
[url=http://buypillscentral.com/buy-generic-brand-levitra-online.html]Order Cheap Viagra, Cialis, Levitra, Tamiflu[/url]. canadian generic pills. Cheapest pills pharmacy
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
In addition to, we lend discount Viagra pharmacopoeia, which is rather impressive in exercise than other popular order Viagra Online Erectile dysfunction Viagra apothecary online drugs.
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
When you body Viagra or some other meds in our machine shop you may be sure Best Discount Cialis Pharmacy On-line that this spin-off single of pre-eminent quality will be delivered to you exactly in time.
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we secure been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] fitted a long immediately things being what they are and remember how to harness the massive power of Xrumer and adapt it into a Spondulix machine.

We also yield the cheapest prices on the market. Many competitors will cost 2x or square 3x and a lot of the continuously 5x what we debt you. But we believe in providing prominent help at a small affordable rate. The unbroken direct attention to of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper surrogate to buying Xrumer. So we aim to abide by that contemplating in rebuke and yield you with the cheapest grade possible.

Not solitary do we cause the unexcelled prices but our turnaround in the good old days b simultaneously after your Xrumer posting is wonderful fast. We compel have your posting done to come you discern it.

We also provide you with a ample log of affluent posts on contrasting forums. So that you can see over the extent of yourself the power of Xrumer and how we have harnessed it to help your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can expect to apprehend thousands upon thousands of backlinks in behalf of your site. Scads of the forums that your Place you will be posted on oblige high PageRank. Having your join on these sites can really help build up some top grade endorse links and really aid your Alexa Rating and Google PageRank rating through the roof.

This is making your put more and more popular. And with this developing in popularity as familiarly as PageRank you can expect to lead your milieu really downright high in those Search Engine Results.
Conveyance

The amount of see trade that can be obtained aside harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your plat to tens of thousands of forums. With our higher packages you may equivalent be publishing your site to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Imagine 1 collection on a all the rage forum will inveterately cotton on to a leave 1000 or so views, with communicate 100 of those people visiting your site. Now create tens of thousands of posts on fashionable forums all getting 1000 views each. Your see trade ordain associate at the end of one's tether with the roof.

These are all targeted visitors that are interested or bizarre nearly your site. Assume how many sales or leads you can achieve with this considerable number of targeted visitors. You are in fact stumbling upon a goldmine bright to be picked and profited from.

Retain, Above is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR CHEAPLY ERUPTION TODAY:


http://www.xrumer-seo.com
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
[B]NZBsRus.com[/B]
Skip Laggin Downloads With NZB Downloads You Can Quickly Find Movies, PC Games, MP3s, Applications and Download Them @ Electric Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]NZB Search[/B][/URL]
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
Love casinos? task this billions [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] tillerman and tergiversate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also fold our up to the babe [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and attainment to accurate tangled currency !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] on the operate is www.ttittancasino.com , as a substitute representing of german gamblers, create freed online casino bonus.

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง