อบรม SQL Server 2005 วันที่ 29 ส.ค. 50 (3/5)

บทที่ 7 Monitoring SQL Server(ต่อ)

7.4 การใช้งาน DDL Trigger
-DDL Trigger เป็นการ "ดัก" การกระทำกับฐานข้อมูลด้วยคำสั่งที่เรากำหนด เช่น insert , update
เมื่อดักได้เลย จะสั่งให้ทำงานบางอย่าง
- ในการอบรม วิทยากร สาธิตการ สร้าง Trigger
ให้เก็บรายละเอียดใน Log File เมื่อมีการเพิ่ม,ลบ ข้อมูล และ สร้างตาราง
- ฝึกปฎิบัติสร้าง DDL Trigger


บทที่ 8 การถ่ายโอนข้อมูล (Tranferring Data)
8.1 การถ่ายโอนข้อมูล (Tranferring Data)
- ข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
- การเปลี่ยนรูปแบบของฐานข้อมูล , การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

8.2 SQL Server Integration Service (SSIS)
- เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนข้อมูลที่มาพร้อมกับ MS SQL
- ทดลองส่งข้อมูลในตารางมาในรูปแฟ้ม Exel
- การสร้าง SSIS package เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนในภายหลัง
- การใช้งานโปรแกรม dtexec ร่วมกับ SSIS package
- การสร้าง SSIS package โดยใช้ Visual Studio 2005

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง