ฐานข้อมูล TPD Info

ผมได้รับ CD และแผ่นพับ จากหัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ บอกว่าไปประชุมที่จังหวัดมาเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน ทางสถิติจังหวัดมอบ CD แผ่นนี้มาให้ ลองไปเปิดดู หากมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็พิมพ์ออกมาไว้ด้วย

สื่อและเอกสารที่ได้รับประกอบด้วย
1. แผ่นพับแนะนำเรื่องตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาจังหวัด (Thailand Provincial Development Information : TPD Info)
2. หนังสือเล่มเล็กขนาดประมาณ A5 เรื่อง โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (Thailand Provicial Development Information) หนังสือนี้ทำได้สวยน่าอ่านเชีว
3. CD ฐานข้อมูล TPD Info

ตัวชี้วัดคืออะไร
สิ่งที่ใช้บ่งชี้คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือผลดำเนินกงาน หลักการจัดทำตัวชี้วัดโดยทั่วไปคือ การแปลงสิ่งที่ต้องการทราบซึ่งส่วนใหญ่เป็นนามธรรม (Abstract) เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายหรือรูปธรรม (Objective or Concrete)

โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด
เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดแล้วนำเสนอตามสาขาสถิติ

CD ฐานข้อมูล TPD Info
ใน CD ประกอบด้วยฐานข้อมูลตัวชี้วัด 2 ชุดได้แก่
1. เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals : MDGs)
2. แผนที่ความยากจนของประเทศไทย ( Poverty Maps of Thailand)

ขอมูลในฐานข้อมูลทั้งสองชุดนี้ถุกนำเสนอด้วยโปรแกรม DevInfo
แถมหากท่านติดตั้งแบบ Typical ยังมีการแถมติดตั้งโปรแกรม Nasa Wind World ซึ่งเป็นโปรแกรมแสดงภาพถ่ายทางดาวเทียมมาให้อีกด้วย

วิธีใช้งาน
หลังจากติดตั้งแล้ว ผมก็หาคู่มือไม่เจอ ต้องเขาไปดาวน์โหลดคู่มือจากเว็บไซต์ ตอนหลังก็พบว่าคู่มืออยุ่ในปก CD นั่นเอง พับมาซะหลายชั้น เนื้อหาเหมือนกับ Quick Start Guide เลย มีแต่รูปไม่มีคำอธิบาย
โดยย่อคือ การใช้โปรแกรมนี้ต้องเลือก
1. ฐานข้อมูล
2. ดัชนี
3. เวลา
4. พื้นที่
5. รูปแบบการแสดงผล

โดยสามารถแสดงผลเป็นโปรแกรม Exel ที่มีการสร้างแผนที่ และตารางข้อมูลมาให้อยู่ในแต่ละชีท

ตัวอย่างผลงาน
ผมนำตัวอย่างผลงานมาให้ท่านได้ชมครับ

นี่คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน(นอกเขตเทศบาล)


นี่คือข้อมูลที่นำมาสร้างแผนที่ข้างบน อยู่ในรูป Exel ครับ

ความคิดเห็น

patcharin กล่าวว่า
สวัสดีค่ะ
กำลังศึกษาเรื่องโปรแกรม dev info อยู่ค่ะ
แต่โหลดโปรแกรมยังไม่ได้
รบกวนขอทราบวิธีการโหลดโปรแกรมด้วยค่ะ
Wittaya Wijit กล่าวว่า
โหลดได้ที่นี่เลยครับ
http://www.devinfo.org/

แต่นานแล้วนี่ ชักจำไม่ได้แล้วว่าใช้ยังไง
แล้ว CD แผ่นนี้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ เนี่ย :-)

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง